"Kroppen är den bok egot skriver. Själen är intakt och du är perfekt som du är.
Det finns inget du behöver eller kan ändra på förutom ditt beteende"

 Minanda Fritz grundare av EMC terapi

 

Terapi i tiden
I varje människa finns en obegränsad utvecklingspotential!
Minanda erbjuder evidensbaserad terapi men även flera andra utvecklings- och terapimetoder. Allt som oftast blir det en kombination av flera. EMC, Näringsmedicin, EIS, SCIO kvantmedicin, Access förändrings coaching och KBT. 
Det som är avgörande att se dig som individ och möta de behov som du har.

 KBT Terapi - individuellt och för par

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Hur går det till?
Vi börjar med en första inledande session och känner av att kemin fungerar. Därefter lägger vi till att börja med upp en plan om fem tillfällen á 2  tim då vi möts och jobbar målmedvetet med det fokus som är aktuellt för dig. Terapiformen är idag den snabbast växande i världen och tillämpas, förutom i individterapi, även som grupp-, familje- och parterapi.
 
Problem som kan behandlas;
-utbrändhet
-ångest. oro och tviviel
-tvångssyndrom OCD
-missbruk
-konflikthantering
-relationsproblematik
-personlighetsstörningar
-osjälvständighet
-underkastande beteende
-aggresivitet
-fobier
-traumabearbetning
-sorgbearbetning

Minandas breda kunskapsbas ger henne förutsättningar att kombinera KBT-terapin med  andra stödjande insatser såsom Emotional memory clearing, trauma bearbetning, Näringsterapi, kvantmedicin, Access Coaching mm. 
 


EMC - Emotional Memory Clearing


EMC Terapi för effektiv självutveckling

EMC- EMOTIONAL MEMORY CLEARING TM är en unik känslohanteringsmetod  rörande känslohanteringsfärdigheter som Minanda Fritz utvecklat och arbetat kliniskt med sen början av 90- talet. Minanda Fritz har mer än 20 års klinisk erfarenhet i att arbeta med människor i kris, trauma och förändring både individuellt, i grupp och i par.
 
Minanda använder EMC metoden i kombination med MSY yogan, känslohanteringsfärdigheter, relationshanteringsfärdigheter, medveten närvaro, smärthantering, KBT, DBT, regressionsterapi, trauma bearbetning och anknytningsteori.
 
EMC TM fyller ett hål inom dagens terapeutiska känslohanteringsmetoder.
 
EMC går på djupet och syftar bl. a. till att identifiera och upplösa känslor, tankar och beteenden som hindrar en person från att må bra och leva livet till fullo. Arbetet bidrar även till att synliggöra undvikande, scheman eller mönster som bidrar till smärta och dysfunktionalitet. Så att ökad självinsikt, livskraft, självförtroende, självtillit och ökad nävaro skapas. 
En EMC terapeut har god anknytning, arbetar strukturerat och har förmågan att se igenom det som sägs med god intuition! 
 
EMC fungerar både vid krisupplevelser där känslor av förtvivlan och maktlöshet kan finnas samt vid s.k. "tomgångslägen" där känslor av meningslöshet, nedstämdhet och förvirring ofta upplevs. Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Resultatet är klarhet, förståelse och frigörande av energi och känslan av en enorm inre frihet.
"När du har tillgång till kroppen och känner den känner du din omgivning. Du kan läsa omgivningen genom kroppen. Det kallas psykokinesisk intelligens som är ett av våra sinnen inom yogatraditionen.
EMC passar bra när man har stängt av kroppen och manifesterar samma beteendemönster och situationer om och om igen" -
Minanda Fritz grundare av EMC

Vid en EMC session laddas kvarvarande minnen ut som sitter i kroppen men som du glömt bort. Problem som kan hanteras med EMC; PTSD (post traumatiskt stress syndrom), ångest, känslofobi, vilofobi, depression, smärta och värk, trauman, relations konflikter i hemmet och på arbetet.


Funktionsmedicinsk analys och frekvensbehanling

Hälsoprofilering är vår övergripande behandling för dig som vill ta ett helhetsgrepp om din hälsa på ett holistiskt plan. Hälsoprofileringen innefattar många av våra verktyg och genererar ett utvecklingsprogram som inbegriper helheten. Kropp, känslor, tankar och det själsliga. 
 
Övergripande stegen är:
1) Tester och analys, inledande samtal
2) Åtgärdsförslag, i samråd med dig tar vi fram ett utvecklingsprogram
3) Du sätter mål för din utveckling
4) Coaching/Behandling under utvecklingsperiod
5) Uppföljning
 
Funktionsmedicinsk analys sker genom Elektro Interstitium Scanning(EIS). Sedan sker genomgång av vilken näring som kroppen behöver enligt Näringsmedicin. Vid behov sker energibalansering genom Biofeedback och Frekvensmedicin apparaturen SCIO.Andra metoder är Access förändrings Coaching,  KBT och EMC Emotional memory clearing.
 
I varje människa finns en obegränsad utvecklingspotential. Livshälsa erbjuder flera alternativa utvecklings- och terapimetoder. Allt som oftast blir det en kombination av flera. Vi tycker att det är avgörande att se dig som individ och möta de behov som du har.
Minanda har 17 års erfarenhet av frekvensmedicin kontakta henne gärna för att få behandling och din personliga utvecklingplan tillgodosedd . BOKA TID MED MINANDA