My Spirit Yoga
Yogafilosofi, ljudning, unik känslomedvetenhet & personlig utveckling

My Spirit Yoga  - Terminskurser SE HÄR

är en kontextorienterad, holistisk och transformativ yogaform som omfattar en unik känslohanteingsmetod EMC, medvetandeutveckling, yogafilosofi, personlig utveckling, modern yogapsykologi och för nervsystemet balanserande övningar med toning och   smärthantering genom ljudning.

Övningarna har medicinsk effekt då de påverkar nervsystemets sympatiska och parasympatiska delar och är fokuserade på att förena höger och vänster hjärnhalva, tona upp nervsystemet, frigöra stress och bidra till ökad kroppsmedvetenhet.
Vid ett genererande My Spirit yogapass har du inspirerats, nåttnågon insikt, frigjort livsenergin och har känslan av lugn och att vara tillbaka till dig själv.  Det unika med My Spirit yoga är helhetstänket, känslomedvetenheten och kroppstoningen /ljudandet."

My Spirit yoga har sin filosofiska grund i klassisk Raya yoga  och Patanjali yoga sutras i kombination med unika övningar som kombineras med intoning, ljud/toner, rörelser (asanas), andnings- och energiövningar (pranayama) guidade meditationer och yogapsykologi. Intoning med ljud och toner används fristående samt i kombination med övningar som ett verktyg för att samla gruppen, öka närvaron och stödja individen att gå djupare in i kroppen. I My Spirit yoga finns utrymme för kursledaren att se till  gruppens behov och nivå av närvaro med syfte att frigöra individens och gruppens energinivå och medvetenhet. My Spirit yoga främja en hälsosam och energifylld livsstil.

MY SPIRIT YOGA PASSAR ALLA ÅLDRAR
My Spirit Yoga (MSY) är en kontext-orienterad och holistisk yogaform med fokus på personlig utveckling. MSY handlar om 5 medvetandenivåer. 
MSY passar alla åldrar; från dagisbarn till pensionärer över 80 år. Kännetecknet för MSY är att den anpassas efter behov, grupp och nivå. Fokus ligger generellt på medvetandeutveckling, känslo-medvetenhet och ljudning och om att kunna frigöra spänningar, stress (på alla plan) och att släppa taget (frikoppla sig) om det som inte är genererande. 
 
DEN PESONLIGA UTVECKLINGEN
MSY grundar sig I en djup och lång yogatradition med yogafilosofi och yogapsykologi. En av den ursprungliga hinduismens ben är yoga och har inget med religion att göra. Det handlar o matt hitta vägen I livet. Hinduism kommer från ordet hindikus som var ett berg I norra Indien som just betyder att “hitta vägen”. Inte din väg utan bara vägen.
 
DEN MEDICINSKA EFFEKTEN AV MY SPIRIT YOGA 
MSY har en djupgående, medicinsk effekt, då den påverkar och tonar upp vårt nervsystem. ANS (autonoma nervsystemet) Symp. och para sym. del påverkas av in och utandning och de övningar som vi har inom MSY (främst fram och bakåtlutande övningar samt sido och korslaterala). Övningarna stärker upp vårt nervsystem, immunförsvar och stimulerar den inneboende självläkande kraften. 
Det unika med My Spirit yoga är användandet av frekvensmedvetenhet och ljudning i undervisningen. Genom ljudningen  (toning, vibrations- och känslomedvetenhet) I combination med smärthantering kan vi frigöra ackumulerad energi dvs känslor och föra upp den till dagsmedvetenhet. Ofta skapas då lugn, balans och flöde i systemet. MSY övningarna kan även återställa balansen i ett skadat nervsystem. Det innebär att funktioner som är kopplade till nervsystemet kan stärkas och läkas. 
MSY har under åren visats sig vara bra för människor med smärtproblematik, psykosomatiska besvär och alla slags fysiska symtom som bottnar i en inre (själslig) konflikt. Den holistiska förankringen gör att vi kan jobba med grundorsakerna till problemen via kroppen istället för att enbart lindra symtom. Detta ger ofta en transformerande effekt vilket verkligen kan bidra till ökad livskvalitet och livshälsa.
 
EFFEKTER PÅ HJÄRNAN OCH VÅR NATURLIGA RYTM
MSY handlar om att hitta sin egen livsrytm. Det kan vara svårt då alla har olika rytmer, rör sig olika, har olika dygnsrytm osv. Det är lätt att man följer någon annan rytm eller samhällets och tappar bort sin egen.
Vänster hjärnhalva är kopplad till logik, struktur, analys och förståelseprocesser och den tar enligt psykodynamisk teori emot betydligt minre signaler per sekund, än höger hjärnhalva som är kopplad till alla kroppssensationer, alla känslor, intuition, det undermedvetna, vårt intuitiva seende.
 
Vi kan lätt begränsa oss själva om vänster hjärna får dominera. MSY arbetar aktivt med att koppla ihop de två hemisfärerns med övningar och tema samtal. Så att vi inspireras att komma in i vår individuella naturliga rytm och kan välja att leva i den.
 
DET UNDERMEDVETNA
Man kan se det undermedvetna som ett isberg där toppen är vänster hjärnhalva och nedre delen som ligger I vatten är höger hjärnhalva. Med My Spirit yoga övningarna transformeras det undermedvetna tillfrigjord energy som du kan använda till att utveckla din potential.
till  fram och bakåtlutande samt sido- och korslaterala, bidrar det till att vi hamnar mer i nuet och vi blir avslappnade och får tillgång till mer energy.
 
En My Spirit yoga klass ger utrymme för återhämtning av kroppen och systemet. Här skapas känsla av tyngdlöshet. Varför ska man ha tyngdlöshet? Jo, i detta tillstånd får vi maximal återhämtning, vila, regenerering av celler, och självläkning. Detta är ett tecken på att nervsystemet slappnar av maximalt. 
 
STUDIER AV MY SPIRIT YOGANS EFFEKT
MSY lärarutbildningen har funnits sedan 2003 och har gått 18 ggr. Med fler än 100 elever. Under utbildningen gör eleven ett examensarbete för att undersöka om det eleven lärt sig har någon bärighet I verkliga livet.
Det har visat sig att My Spirit yoga har god effekt på flera olika undersökningsgrupper utifrån ett flertal pilotstudier som genomförts av eleverna vid MSY lärarutbildningen.Många av studierna har haft kontrollgrupp och blandat kvantitativ och kvalitativ ansats med inslag av aktionsforskning 

Ett litet urval av undersökningsgrupperna har varit:
MSY påverkan på äldre 65-80 rörande rörlighet och livskvalitet
MSY påverkan på ledningsgruppers beslutsfattande och effektivitet 
MSY påverkan på stresshantering under omorganisationer
MSY påverkan på medelålders kvinnor med ätande störningar
MSY påverkan på tidigare drogmissbrukare 
MSY påverkan på barn och ungdomars livskvalitet 
MSY påverkan på fritidspersonal och stresshantering i arbetsmiljön

Studierna har bland annat handlat om tonåringars livskvalite´ ungdomar som med hjälp av MSY har fått ökad medvetenhet och kunskap om hur de ska hantera sina känslor, tankar, sin kropp och kost. Detta har haft positiv effekt på deras psykiska hälsa. I en annan undersökningsgrupp med kvinnor i övre medelåldern med ätande störningar bidrog MSY till en starkare självbild och hälsosammare beteenden. I andra studier har det kunnat konstateras att MSY har bidragit till ökad medvetenhet, nya insikter och en positiv utveckling. Ett annat exempel var en grupp äldre människor på ett äldreboende med stelhet och nedstämdhet som fick minskad stelhet och mer energi och livslust.
Likaså har My Spirit yoga bidragit till ökad medvetenhet och självinsikt bland f d missbrukare och kriminella som varit under rehabilitering.

Vidare har MSY bidragit till ökad effektivitet och positiv utveckling i organisationer. I en studie har det påvisats att chefers välbefinnande har ökat, deras stressnivå har sjunkit samt ledningsgruppens effektivitet och medvetenhet i beslutsprocesser har ökat. 
I ytterligare en annan studie har man belyst effekten av MSY på en arbetsplats som har genomgått omorganisation.  MSY har varit ett stöd för såväl enskilda medarbetare som för arbetsgrupper, och bidragit till minskad stress och hjälpt att hantera känslor och oro under omorganisationen.  

Nu planeras en studie på KI om MSY kan stödja postbehandling av cancersjuka rörande deras självförtroende efter sjukdomen. 

Bakgrund
My Spirit yoga är utvecklat av Minanda Fritz (grundare av Livshälsa och KBT-terapeut) och är ett resultat av snart 30 års erfarenhet och studier i flera yogaskolor med tonvikt på Ashtanga Yoga, Rishi Ashtanga Yoga,  Sound awareness och Oneness University kurser med processer i Indien.
Minanda har genomgått ett 10-tal utbildningar och processer (inklusive den s.k. 21-dagars processen) för Sri Amma Padmavati och Sri Bagavhan i Indien. Dessa kurser och processer har gett Minanda upplevelser, kunskap och ökad insikt om yogans djupare nivåer. Sri Amma Padmavati och Sri Bagavhan verkar för människans upplysning vilket också är yogans syfte. Det åttonde steget i Astanga Yoga är Samadhi – sammansmältning och förening med det högre jaget. Under de sista 5 åren har det i våra yogaklasser utkristalliserat sig en egen "form" av yogaundervisning som hon kallar My Spirit yoga, som inte är någon "ny" yoga. Yogans rötter dateras till närmare 7000 år sedan och är i grunden en väg för den som söker inre frihet (mukti) och upplysning (samadhi). I My Spirit yoga läggs däremot mer tonvikt på helheten och undervisningen går till på ett visst sätt. Fokuset i My Spirit yoga ligger på antaratma yoga - sammansmältning med själen och att veta vem man är. Att skapa balans ochuppleva inre frid.

Rörelser för kropp & själ
Varje asana, position, har en mycket specifik funktion. Förutom att man exempelvis sträcker ut en viss muskel så påverkas även ett eller flera chakran och kroppens energisystem. Genom den aktiva andningen i varje rörelse syresätts blodet samtidigt som du tillför kroppen prana (livsenergi) och du blir klart i huvudet. Yoga stärker både den fysiska kroppen och vitaliserar hela dig. Andning, prana och sinne är tätt sammankopplade. Det ena leder till det andra osv. När du under yoga aktiverar andningen leder det till att du höjer pranan (energin) i kroppen som i sin tur stillar sinnet. (från tankar, oklarhet etc.)

Ljud och toning i yoga
Mantran utgör en viktig del i yogatraditionen. Vi använder också ljud- och toningsövningar som ett verktyg för att fördjupa närvaron och frigöra spänningar i kroppen på ett djupare plan. Vi har funnit att ljud/toning i kombination med asanas (positioner) är effektivt och möjliggör för mer direkta resultat av yogan. Asanas utvecklar styrka, smidighet, kondition, och balans.Minanda är Diplomerad övertonslärare och varit elev till Danny Becher sen 1995 inom Sound Awareness.

Access Consciousness 
Access används inom My Spirit yoga i form av "att leva i frågan". Själva verktygen fungerar vilket är orsaken till att dom används ino MST.. "En curiosa på Malins blogg: När Malin Berghagen var hemma på middag hos Minanda och Pärlan ville hon visa en övning som hon tyckte var svår att gå in i. Minanda introducerade Access clearing vilket gjorde förvånansvärt lättare för Malin att gå in i övningen". 


Minanda är bl a C.F.M.W. Access Consciousness  Facilitator sedan 2010 och uppdaterad 5 år i rad. Även Bars facilitator,  Access Body facilitator, Right voice for you facilitator och CHCR (conscious horse conscious rider) facilitator..
"Om du gör något som inte fungerar så ska du sluta att göra det och göra något annat istället."
Därför använder vi Access Consciousness inom My Spirit yogan.

Minanda började att undervisa 1993 i Astanga Vinyasa yoga och har under åren undervisat mer än 3 000 klasser, 6 dar i veckan i mer än 15 år. 2003 startade hon MYS yogalärarutbildningen och har idag 2015 lärt upp mer än 100 My Spirit yogalärare. Minanda fick barn när hon var 42 år (2007)och drog därför ned på undervisningen.  Sedan dess har hon mest undervisat på yogalärarutbildningen, hållit tre 10 dagars retreat per år sen 2003 och erbjuder i dagsläget ett fåtal terminsklasser i veckan. Här nedan hittar du Minandas uppskattade kurser.

Artikel i tidningen yoga för dig 2014

ALLT FÖR HÄLSAN 2010
Minanda visar paryoga med fina Malin Berghagen.
 


YOGA TILL FOLKET

Förbli ung, good looking, smart och skapande livet ut med yoga!

Djur går ju inte i pension varför ska då du göra det? Både till sinne och kropp?!

Varför inte fortsätta med yoga och hålla kropp och själ vaken:)

Kan yoga vara den främsta och billigaste hälsoförsäkringen?;)

ALLT FÖR HÄLSAN 2010
Minanda Fritz, 45 år (still breast feeding 3,5 år :) gör en liten Asanas uppvisning i My Spirit kläder, på prisbelönta Eco-Ion mattan som avslutas av intervju med Blossom Tainton!